Η εταιρία

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

Άδεια και εποπτεία

Η TopForex είναι εγγεγραμμένη εμπορική ονομασία της εταιρίας Goldenburg Group Limited, Κυπριακής Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) που ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με άδεια ΚΕΠΕΥ 242/14. Είμαστε αδειοδοτημένοι έχει την άδεια να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες εν σχέση με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως αυτά καταγράφονται στην ιστοσελίδα της  εδώ. Η άδεια για τις διασυνοριακές από τη ρυθμιστική αρχή μας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να βρεθεί εδώ.

Όλα τα αναγκαία έγγραφα για τους πελατές μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της  εδώ.

Cross-Border Notification

χώρα ρυθμιστής
Αυστρία Austrian Financial Market Authority
Βουλγαρία Financial Supervision Commission
Κροατία Croatian Financial Services Supervisory Agency
Δημοκρατία της Τσεχίας Česká národní banka
Tied Agent: QUAENTAS s.r.o.
Δανία Finanstilsynet
Εσθονία Finantsinspektioon
Φινλανδία Financial Supervisory Authority
Γερμανία BaFin
Ελλάδα Bank of Greece
Ουγγαρία Magyar Nemzeti Bank
Tied Agent: Invest and Trade
Ισλανδία Financial Supervisory Authority
Ιταλία Bank of Italy
Ιρλανδία Central Bank of Ireland
Λετονία FKTK
Λιχτενστάιν Finanzmarktaufsicht
Λιθουανία Bank of Lithuania
Λουξεμβούργο CSSF
Μάλτα MFSA
Ολλανδία Authority for the Financial Markets
Νορβηγία Finanstilsynet
Πολωνία Komisia Nadzoru Finasowego
Πορτογαλία CMVM
Ρουμανία ASF
Δημοκρατία της Σλοβακίας Národná banka Slovenska
Σλοβενία Agencija za trg vrednostnih papirjev
Ισπανία CNMV
Σουηδία Finansinspektionen
Βρετανία FCA

Goldenburg Group Limited (αριθμός άδειας ΚΕΠΕΥ 242/14) , ρυθμίζεται υπό την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΚΚ) την άδεια να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται πιο κάτω στα κράτη μέλη της ΕΕ και / ή άλλες τρίτες χώρες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες:

 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
 3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 4. Επενδυτικές συμβουλές

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 1. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών , περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση διαθεσίμων/εξασφαλίσεων
 2. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 3. Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοοικονομικά Μέσα:

 1. Κινητές αξίες
 2. Mέσα χρηματαγοράς
 3. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 4. Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα , επιτόκια ή αποδόσεις , ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με μετρητά
 5. Επιλογές , συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός από τα μέρη. (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος τερματισμού).
 6. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορούν να εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή / και ΠΜΔ
 7. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη αν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων
 8. Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
 9. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
 10. Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων , έχοντας υπόψη το κατά πόσον, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο