Συναλλαγές

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ένα ο πελάτης ενδιαφέρεται στην πιθανότητα να δημιουργήσει ένα λογαριασμό για τις συναλλαγές
του για την εταιρεία του (ατομική επιχείρηση), ή άλλο είδους επιχείρηση , θα πρέπει να αποδείξει ή
να υποβάλλει έγγραφα, που υποδηλώνουν τα παρακάτω γεγονότα (Ένα έγγραφο μπορεί να
υποδηλώνει πολλαπλά γεγονότα ταυτόχρονα):

 • Αριθμός εγγραφής της εταιρείας
 • Εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας και εμπορική ονομασία (εάν διαφέρει από το
  εγγεγραμμένο όνομα)
 • Έδρα της εταιρείας και έδρα δραστηριότητας, εάν διαφέρει από το εγγεγραμμένο γραφείο
 • Διευθυντές, διαχειριστές ή άλλα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για
  λογαριασμό της εταιρείας
 • Εταιρική απόφαση σχετικά με το όνομα του αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να
  έχει πρόσβαση στο λογαριασμό
 • Την απόφαση της εταιρείας για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Λίστα με τους δικαιούχους της εταιρείας, με εξαίρεση της εταιρείες που είναι εισηγμένες σε
  δημόσια ελεγχόμενη αγορά στην Ευρώπη ή σε άλλη αγορά με ισοδύναμες απαιτήσεις
  αποκάλυψης και διαφάνειας
 • Λίστα με τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, που ενεργούν ως αντιπρόσωποι των ιδιοκτητών
  (των υποψηφίων) εταιρειών.

Είναι απαραίτητη η αποστολή των πρωτότυπων ή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων για όλα τα
έγγραφα που παρουσιάζουν τα απαιτούμενα γεγονότα.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:

 •  Ένα απόσπασμα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 • Καταστατικό
 • Σύνθεση
 • κοινωνική ασφάλιση
 • Την αίτηση της απόφασης για το όνομα του αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος για
  πρόσβαση στο λογαριασμό (Υπόμνημα 1)
 • Την αίτηση της απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού (Υπόμνημα αρ. 2).

 

Εάν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενεργεί και ως αντιπρόσωπος (υποψήφιος) των δικαιούχων
ιδιοκτητών, χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα:

 • Αντίγραφο της συμφωνίας αντιπροσώπευσης (συμφωνία εμπιστοσύνης)
 • POI and POR για τα παρακάτω πρόσωπα:
  o αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος για πρόσβαση στο λογαριασμό
  o Δικαιοπάροχος ιδιοκτήτης
  o Αντιπρόσωπος των ιδιοκτητών (υποψήφιος).
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο