Handlowanie

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona

Rejestracja Konta i Certyfikat FATCA ?

Ustawa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) jest prawem ustanowionym w Stanach Zjednoczonych wobec instytucji i pośredników finansowych w celu uniemożliwienia unikania płacenia podatków obywatelom zarejestrowanym podatnikom USA poprzez inwestycje oraz konta spoza USA. Cypr zawarł międzyrządowe porozumienie z USA i wdrożył FATCA. W ramach tego porozumienia Firma występuje jako instytucja, która posiada zobowiązania (raportowanie tożsamości) wynikające z FATCA. Firma będzie się w pełni wywiązywać z zapisów FATCA, międzyrządowego porozumienia oraz wszelkich instrukcji od Cypryjskiego Urzędu Finansowego (z ang. IRD). Te zobowiązania zawierają, ale nie są ograniczone, do identyfikacji oraz dokumentacji statusu naszych klientów wobec ustawy FATCA. Firma będzie również udostępniać IRD pewne informacje dotyczące niektórych klientów. IRD z kolei wysle te informacje do amerykańskiego Urzędu Skarbowego (US IRS).

Prosimy skonsultowaæ siê ze swoim doradcą podatkowym lub zawodowym, jeœli chcecie pañstwo w pełni zrozumieæ postanowienia FATCA wobec siebie. Spółka nie jest odpowiedzialna za ewentualne straty wynikają ce z wykonywanie zobowią zañ FATCA.
Informacje osobowe

Imię
Nazwisko
Numer telefonu
E-mail
Ten adres e-mail jest już używany
Promo Kod
Please solve captcha
Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona