Obchodovanie

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského
subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument
môže preukazovať viac skutočností naraz):

  • číslo spoločnosti v registri;
  • registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno);
  • sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti;
  • členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti;
  • rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu ;
  • rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu ;
  • zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť;
  • zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti.

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú
požadované skutočnosti.

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

  • Výpis z obchodného registra;
  • Zakladateľskú zmluvu;
  • Stanovy;
  • Spoločenskú zmluvu;
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1);
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2).

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:

  • kópia zmluvy a zastupovaní (trust agreement)
  • POI a POR nasledovných osôb:

– zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu;
– koneční vlastníci;
– zástupca vlastníkov (nominee).

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku